Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

 
W granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Bytnica wyznaczono następujące obszary Natura 2000:
 
Obszar ptasi:
  • "Dolina Środkowej Odry" - mezoregion administracyjnie należący do powiatu Frankfurt an der Oder oraz województwa lubuskiego. Na terenie obszaru znajdują się dwa parki krajobrazowe - Gryżyński oraz Krzesiński oraz dwa większe kompleksy leśne. Dominują tu mezofilne lasy liściaste oraz zbiorowiska przejściowe (od łęgów wiązowych do mezofilnych lasów liściastych). Obszar zajmuje powierzchnię 312,75 ha (na terenie nadleśnictwa), ogółem: 33677,8 ha.
 
Obszary siedliskowe:
  • "Dolina Pliszki" jest obszarem występowania cennych siedlisk przyrodniczych, bogatej flory i fauny (w tym bardzo rzadki w Polsce chrząszcz - jelonek rogacz). "Dolina Pliszki" otoczona jest przez duży kompleks leśny, głównie borów sosnowych. Obszar zajmuje powierzchnię 422,83 hektara (na terenie nadleśnictwa).
  • "Dębowe Aleje w Gryżynie i Zawiszach" skupiają kilkaset okazów drzew i stanowią typowy element krajobrazu GPK. Obszar powołany w celu ochrony siedlisk chrząszczy ksylofagicznych: jelona rogacza (Lucanus cervus) i pachnicy dębowej (Osmoderma odorata). Cztery aleje dębów szypułkowych są prawnie chronione, jako pomniki przyrody. Zajmują powierzchnię 29,70 hektara (na terenie nadleśnictwa).  
  • "Rynna Gryżyny" stanowi ostoję leżącą na terenie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Obszar obejmuje najcenniejszą, rdzeniową część rynny gryżyńskiej o długości 12 km. Teren jest bogaty pod względem flory i fauny. Zajmuje powierzchnię 761,32 hektara (na terenie nadleśnictwa). 
  • "Lasy Dobrosułowskie" są reprezentatywnym fragmentem Puszczy Lubuskiej (zwanej inaczej Rzepińską). Administracyjnie usytuowane są w powiecie krośnieńskim i świebodzińskim na terenie Nadleśnictwa Bytnica oraz Krosno. Stanowią ostoję populacji wilka (Canis lupus). Zajmują obszar o łącznej powierzchni 1497,72 hektara (na terenie nadleśnictwa). 
  • Bytnica jest specjalnym obszarem ochrony siedlisk Nocka dużego (Myotis myotis). Strych kościoła w Bytnicy jest miejscem bytowania jednej z ważniejszych w zachodniej Polsce ostoi kolonii rozrodczej tego nietoperza. Łącznie obszar zajmuje powierzchnię 2,11 hektara (na terenie nadleśnictwa).
  • "Stara Dąbrowa w Korytach" obejmuje fragment lasu położony w południowej części Puszczy Lubuskiej. Stanowi duży kompleks leśny leżący między rzekami: Odrą, Wartą i Obrą. Występują tu stare, cenne drzewostany dębowe z rzadkimi gatunkami chrząszczy ksylofagicznych. Obszar obejmuje powierzchnię 25,56 hektara (na terenie nadleśnictwa).
  • "Krośnieńska Dolina Odry" - obszar ważny dla zachowania siedlisk i gatunków związanych z doliną wielkiej rzeki: objętych ochroną jest tu 8 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Rady Siedliskowej, a szczególnie kompleksów łąkowych (m.in. klasyczne miejsce występowania łąk selernicowych) i lasów łęgowych oraz 18 gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy. Jedno z nielicznych stanowisk Maculinea telejus na Ziemi Lubuskiej. Występują tu silne populacje ksylobiontów: jelonka rogacza i kozioroga dębosza, a także pachnicy dębowej.  Obszar pełni funkcje ważnego korytarza ekologicznego.