Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Zmiany w składaniu wniosków o odszkodowania łowieckie

Zmiany w składaniu wniosków o odszkodowania łowieckie

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe zasady składania wniosków o odszkodowania łowieckie.

Niniejszym informuję, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 651), zgodnie z treścią artykułu 46 ustęp 3 Ustawy Prawo Łowieckie (w brzmieniu ustalonym wyżej wymienioną ustawą), wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.